Τελευταία Ενημέρωση: 22 Αυγούστου, 2015

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα ms121.gr (η “Ιστοσελίδα”) δημιουργήθηκε και τη διαχειρίζεται η Sanofi-Αventis A.E.B.E., η εταιρεία δια της οποίας η Genzyme λειτουργεί στην Ελλάδα (“Genzyme”, “εμείς” ή “εμάς”). Έχουμε αναθέσει σε τρίτο μέρος, εξωτερικό πάροχο, την Atlantis Healthcare UK Limited, τη  φιλοξενία της ιστοσελίδας και η διαχείριση του προγράμματος MS One to One για λογαριασμό μας. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν συμβατικό κείμενο και ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα MS One to One, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε εκ των Υπηρεσιών Υποστήριξης (ως περιγράφονται στην παράγραφο 2), οι οποίες παρέχονται από το πρόγραμμα. Με την πρόσβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και  Προϋποθέσεις. 

Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή αν η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε εσάς  (βλέπε παράγραφο 2), παρακαλούμε - να μην χρησιμοποιήσετε  αυτή-  την   Ιστοσελίδα-. 

Η Genzyme διατηρεί σε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες τους  Όρους και Προϋποθέσεις και να θέσει νέους ή επιπρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις  για τη χρήση της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υποστήριξης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τέτοιες τροποποιήσεις και επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν άμεσα και θα εντάσσονται στους υπάρχοντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σας συμβουλεύουμε κατά συνέπεια να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τυχόν επικαιροποιήσεις, ελέγχοντας την ημερομηνία «Τελευταία Επικαιροποίηση» στην κορυφή του σχετικού κειμένου «Όροι και Προϋποθέσεις». 

2. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας και σε - ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που κατοικούν στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα MS One to One παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα της Genzyme (Lemtrada και Aubagio), για τη νόσο και για θέματα υγείας/τρόπου ζωής, καθώς και πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης που είναι σχεδιασμένες για τους Επαγγελματίες Υγείας και για ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί ένα προϊόν της Genzyme (συλλογικά “Υπηρεσίες Υποστήριξης”). 

Η Genzyme διατηρεί το δικαίωμα, στη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση, την Ιστοσελίδα, το πρόγραμμα MS One to One ή οποιαδήποτε σχετικά προγράμματα, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις προσφερόμενες ή στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα MS One to One απαιτείται, προκειμένου  να μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης που προσφέρονται. Απαγορεύεται αυστηρά να επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της δικής σας εγγραφής.   

Η Ιστοσελίδα και το πρόγραμμα MS One to One παρέχουν πληροφορίες για την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τις ιατρικές θεραπείες. Αν πάσχετε από πολλαπλή σκλήρυνση, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι αυτές οι πληροφορίες παρέχονται για σκοπούς πληροφόρησης και μόνο, και  δεν υποκαθιστούν την συμβουλή που θα σας δώσει ο ιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, να χρησιμοποιούνται για την ιατρική διάγνωση μιας πάθησης ή ενός σωματικού προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνεστε στον ιατρό ή στον φαρμακοποιό σας. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ούτε παρακινεί, άμεσα ή έμμεσα, στην αγορά ή/και στη χρήση συγκεκριμένου φαρμάκου, ουσίας, προϊόντος ή υπηρεσίας τρίτου.

3. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε σχετιζόμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως copyrights, δικαιώματα συγγραφέως, πατέντες, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα (trademarks), σχέδια, λογότυπα, τεχνογνωσία, εμπιστευτικές πληροφορίες, ονόματα πεδίων και όλα τα υπόλοιπα  δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή όχι) τα οποία περιέχονται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την διανοητική ιδιοκτησία και αποτελούν ιδιοκτησία της Genzyme ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ή η χρήση τους αποτελεί αντικείμενο εξουσιοδότησης. Το ίδιο ισχύει αναφορικά με τα υποστηρικτικά εργαλεία, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια και οποιαδήποτε άλλης μορφής πληροφορία, έγγραφη τεκμηρίωση ή περιεχόμενο που παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης, ανεξάρτητα από τον τρόπο διανομής και το μέσο που χρησιμοποιείται (συλλογικά “Υποστηρικτικά Υλικά”). 

Κανένα στοιχείο της Ιστοσελίδας ή των Υποστηρικτικών Υλικών δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μετατραπεί, ληφθεί, μετουσιωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή με οποιοδήποτε μέσο, σαν σύνολο ή επιμέρους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Genzyme. Μπορείτε ωστόσο να τυπώσετε και, όπου είναι εφικτό, να κατεβάσετε τα Υποστηρικτικά Υλικά και λοιπές πληροφορίες από την Ιστοσελίδα για τη δική σας, προσωπικής σας, μη εμπορική χρήση.

Η ακόλουθη δήλωση θα πρέπει να εμφανίζεται σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο αντίγραφο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή των Υποστηρικτικών Υλικών: "COPYRIGHT 2015 – Sanofi-aventis A.E.B.E. - ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ".

Η Genzyme ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες έναντι οποιασδήποτε παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Genzyme και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν αποδέχονται την ευθύνη για όποια βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση μιας ιστοσελίδας τρίτου που είναι προσβάσιμη μέσω της Ιστοσελίδας ms121.gr, καθώς δεν δυνάμεθα να ελέγξουμε το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών, οι οποίες παραμένουν εξολοκλήρου ανεξάρτητες από την Genzyme. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός συνδέσμου μεταξύ της Ιστοσελίδας ms121.gr και της ιστοσελίδας τρίτου  δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως, η Genzyme εγκρίνει το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί. 

Περαιτέρω, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε τα απαραίτητα μέσα προστασίας από ιούς υπολογιστών, «δούρειους ίππους» ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οι εξωτερικές ιστοσελίδες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) που οδηγούν στην Ιστοσελίδα. Οποιοσδήποτε τέτοιος σύνδεσμος δεν θα πρέπει να δημιουργείται χωρίς τη ρητή προγενέστερη συναίνεση της Genzyme. Σε κάθε περίπτωση, η Genzyme δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για τη μη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων και η Genzyme δεν τις εξετάζει, ελέγχει ή εγκρίνει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που είναι διαθέσιμα ή προσβάσιμα μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες. 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Genzyme σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε όπως δείτε την Δήλωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κάνοντας κλικ εδώ η οποία εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις ευθύνες μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσο της Ιστοσελίδας.

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα MS One to One θα σας δοθεί Δήλωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων οποία εξηγεί τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που εσείς παρέχετε ως μέρος της εγγραφής σας και συμμετοχής σας σε αυτό το πρόγραμμα.

6. COOKIES

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies” για να βελτιστοποιήσει τη χρήση της Ιστοσελίδας και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που σας παρέχει. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αναγνωρίζετε ότι (i) είναι τεχνικά αδύνατον για την Genzyme να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ελεύθερη ελαττωμάτων, (ii) τα ελαττώματα μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή μη-διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, και (iii) η λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεαστεί από γεγονότα και/ή θέματα που δεν ελέγχει η Genzyme, όπως για παράδειγμα σύνδεσμοι μετάδοσης και επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Genzyme και ανάμεσα στην Genzyme και άλλα συστήματα ή δίκτυα. 

Η Genzyme και/ή οι προμηθευτές της μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή, αν αλλάξουν ή να διακόψουν,  προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης και/ή για βελτιώσεις και/ή αλλαγές στην Ιστοσελίδα. 

8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που σας προσφέρονται γίνονται με δική σας ευθύνη. Η ιστοσελίδα και οι Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις, ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, που είτε εκφράζονται ή υπονοούνται (συμπεριλαμβανομένων χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, θεμάτων αναφορικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την ακρίβεια, τον τίτλο ή την μη-παραβατικότητα). 

Η Genzyme θα καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή που παρέχονται στα Υποστηρικτικά Υλικά είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ωστόσο, η Genzyme δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς, σωστές, επικαιροποιημένες ή πλήρεις.  

Με εξαίρεση τις άμεσες βλάβες που προκύπτουν από παράπτωμα εκ προθέσεως ή σοβαρή αμέλεια της Genzyme, η Genzyme δεν θα φέρει ευθύνη για: 

  • βλάβες που προκύπτουν από ανακρίβεια, λάθος ή παράλειψη αναφορικά με πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα ή που παρέχονται στα Υποστηρικτικά Υλικά
  • βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων ,αλλά χωρίς να περιορίζονται σε βλάβες που προκλήθηκαν από (i) την (προσωρινή) μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών Υποστήριξης, (ii) την εκτός χρόνου παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης,  ή (iii) την κάθε ανακρίβεια, λάθος ή παράλειψη στην παροχή των Υπηρεσιών Υποστήριξης
  • βλάβες που προκύπτουν από δόλια παρείσδυση από τρίτους με αποτέλεσμα την τροποποίηση των πληροφοριών ή των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα ή παρέχονται ως μέρος των Υπηρεσιών Υποστήριξης. 
  • και πιο ευρέως, για βλάβες που προκύπτουν από (i) την πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή τα Υποστηρικτικά Υλικά, (ii) τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου κάθε bug, ιού ή άλλου επιβλαβούς στοιχείου που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας ή άλλο προϊόν, και/ή (iii) την αξιοπιστίας οποιαδήποτε πληροφορίας παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την Ιστοσελίδα ή τα Υποστηρικτικά Υλικά. 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Sanofi-aventis A.E.B.E δια της οποίας η εταιρεία Genzyme λειτουργεί στην Ελλάδα, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα υπ’ αριθμ ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, και με καταχωρημένη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 348 - Κτίριο Α - 17674 Καλλιθέα.

Οργάνωση Ιστοσελίδας: Atlantis Healthcare UK Limited, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία υπ’ αριθμ. 5897032, και με καταχωρημένη διεύθυνση: 2nd Floor, Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αν οποιαδήποτε διάταξη από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, αυτή η διάταξη θα τροποποιηθεί προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν το πνεύμα και το σκοπό της αρχικής διάταξης. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα παραμείνουν σε πλήρη εγκυρότητα και ισχύ.

11. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν και τους παρόντες όρους χρήσης θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.